Admitere 2017 la Universitatea Alba Iulia

3 July 2017 10:080 comments

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a anunţat calendarul admiterii pentru anul universitar 2017-2018.

Programul admiterii cuprinde: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă. Admiterea se organizează în prima sesiune perioada 17 iulie – 25 august 2017 conform următorului calendar:

17 – 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie);
28 iulie: susţinerea probelor orale de interviu;
29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;
31 iulie – 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;
7 – 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Locuri pentru programele de LICENŢĂ:
650 – de la buget
895 locuri – cu taxă
20 locuri – pentru romi
275 – învăţământ la distanţă
50 – pentru românii din Rep. Moldova sau din alte ţări ale diasporei

TOTAL: 1.890 locuri !

MASTERAT

220 locuri – de la buget
1.015 – cu taxă
5 – pentru romi
50 – pentru românii din diaspora (Rep. Moldova, Ucraina, Bulgaria etc)
TOTAL: 1.290 locuri !

Taxele anuale se situează între 1.900 lei şi 3.300 de lei.

Pentru înscrierea la admitere:

– CEREREA DE ÎNSCRIERE
– plata taxei de înscriere stabilită prin prezentul Regulament la casieria universităţii sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.
– Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;
– Pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– Pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2017 organizat de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2017-2018, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament art. 4(1), vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

Documente necesare pentru înmatricularea în anul I de studiu pentru candidaţii declaraţi admişi:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2016-2017);
– foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
– cartea de identitate în copie xerox;
– certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
– certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
– adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;
– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2017 organizat de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2017-2018, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);
– foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii dimensiune 3/4;
– dosar tip plic.

Tags:

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com