AJF Alba: În atenţia contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor

7 octombrie 2013 12:590 comments

finante 358Începând din 01.01.2014, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (închiriere, închirierea locuinţelor proprietate personală în scop turistic, arenda) datorează, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizează, impozit (16%) şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în cota de 5,5% din baza lunară de calcul. Până la data de 31.12.2013, persoanele care realizează, pe lângă veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, şi venituri din salarii / venituri asimilate salariilor / venituri din pensii / venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj / venituri din activităţi independente, cu excepţia celor din drepturi de proprietate intelectuală / venituri din silvicultură şi piscicultură / venituri agricole, nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra venitului din cedarea folosinţei bunurilor.
Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 01.01.2014 pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor, este:
diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, în cazul închirierii / arendarii impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuială de 25%;
diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, în cazul închirierii / închirierii în scop turistic / arendarii impozitate în sistem real, ca urmare a opţiunii contribuabilului
valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, în cazul închirierii în scop turistic impozitata la normă de venit.
Baza de calcul lunară pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie de asigurări sociale (la sistemul de pensii).
Contribuabilii care obţin venituri din închiriere vor fi obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale, în baza deciziei de impunere pentru plati anticipate. În decizia de impunere, prin care se face şi încadrarea în plafonul maxim, baza de calcul se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (25.03, 25.06, 25.09, 21.12).
Contribuabilii care obţin venituri din arendare, în regim de reţinere la sursă a impozitului, datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri (arendaşii) având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Încadrarea în plafonul maxim se face de către plătitorul de venit la momentul plăţii venitului.
Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, în decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două raţe egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (regularizarea, respectiv stabilirea diferenţei de contribuţie de plată / de restituit) se determină pe baza declaraţiilor privind venitul realizat depuse de contribuabili până în 25 mai a anului următor celui de impunere, de organul fiscal competent (în a cărui raza teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul), prin decizie de impunere anuală. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar eventualele diferenţe de plată vor avea scadenta în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală.

O altă prevedere legislativă, care se aplică începând din 19.07.2013, în ceea ce priveşte veniturile din închirierea bunurilor imobile, se referă la obligaţia proprietarului de a depune la data înregistrării contractului de închiriere, la organul fiscal competent, o copie de pe certificatul de performanţă energetică a clădirii (document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unei clădiri), obligaţie prevăzută de art. 19, alin. (3) din Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicata. Sunt exceptaţi de la această obligaţie proprietarii următoarelor categorii de clădiri:
a) clădiri şi monumente protejate;
b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com