Cuprumin Abrud caută cumpărători pentru vânzarea producţiei pe şapte ani

9 iulie 2013 13:271 comment

cupruminMinisterul Economiei a publicat anunţul privind atragerea de investitori la exploatarea minieră Cupru Min SA Abrud. Procedura vizează vânzarea unei cantităţi maxime de 331.890 tone de concentrate de cupru într-o perioadă de 7 ani. Potrivit anunţului publicat pe site-ul Ministerului Economiei, avansul solicitat este de 40 milioane euro, plătibil într-o singură tranşă, nu mai târziu de data de 1 decembrie 2013, iar contractul de vânzare se încheie pe o perioadă de şapte ani.
Cantitatea maximă de concentrat de cupru livrată în contul avansului este de 45.360 tone, ajustabilă în funcţie de preţul de vânzare stabilit conform contractului de vânzare. Graficul de livrare a concentratului de cupru în contul avansului este: anul 1 – perioada de graţie (nu se fac livrări), anul 2 şi anul 3 – livrări de patru milioane euro anual, începând din anul 4 şi până în anul 7 – livrări de opt milioane euro anual.
Preţul de vânzare al concentratului de cupru este determinat în funcţie de cotaţia bursei de metale din Londra pentru cuprul din concentratul de cupru, dar nu mai puţin decât preţul (cotaţia) minim(ă) pe tona de cupru din concentratul de cupru adjudecat(a) în cadrul prezentei proceduri.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 6.900 dolari/tona pentru cuprul din concentratul de cupru (pentru cantitatea maximă de concentrat de cupru oferită). Preţul adjudecat în cadrul licitaţiei va reprezenta preţ minim de cumpărare pentru cuprul din concentratul de cupru, care se va aplica pentru întreaga cantitate ce va forma obiectul contractului şi pe toată perioada de derulare.
De asemenea, cumpărătorul va suporta costurile pentru preluarea concentratului de cupru din incinta societăţi şi pentru transportul acestuia, precum şi orice alte costuri asociate.
Potrivit anunţului, documentul care conţine informatii despre etapa de verificare a eligibilităţii potenţialilor cumpărători şi documentele necesare în aceasta etapă poate fi procurat începând cu data de 8 iulie 2013, ora 12.00, cu titlu gratuit, de la sediul societăţii.
Pentru înscrierea la procedura de selecţie şi verificarea eligibilităţii, potenţialii cumpărători vor depune la sediul societăţii, în plic sigilat, documentele solicitate cel mai târziu până la data de 19 iulie 2013, ora 10.00, acest termen fiind termen de decădere.
Potenţialii cumpărători trebuie să prezinte o scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă română sau de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau are relaţii de corespondenţă cu Eximbank. Scrisoarea de bonitate va fi trebuie să fie însoţită de o scrisoare de confirmare emisă de Eximbank, prin care se atestă că semnăturile băncii emitente a scrisorii de bonitate sunt legale şi angajează banca emitentă sau prin care se verifica autenticitatea mesajului swift.
Vor fi admişi la procesul de selecţie numai potenţialii cumpărători care nu sunt în stare de incapacitate de plată, de faliment sau lichidare şi nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile menţionate, nu sunt sub efectul unei condamnări penale definitive pentru gestiune frauduloasă, participare la activităţi criminale pentru corupţie sau spălare de bani, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute de legea penală, nu au participat cu oferte trucate şi/sau neserioase într-un proces de atragere de investiţii, restructurare, cooperare şi/sau privatizare, indiferent de compania publică şi/sau instituţia publică implicată care au/a organizat procedura respectivă, nu au retras sau revocat oferta declarată câştigătoare într-un proces de atragere de investiţii, restructurare, cooperare şi/sau privatizare, indiferent de compania publică şi/sau instituţia publică implicată care au/a organizat procedura respectiva şi în raport cu Cupru Min şi/sau cu Ministerul Economiei şi/sau cu OPSPI nu se află, direct sau indirect, în conflict de interese, în incompatibilitate şi/sau în orice situaţii care pot fi asimilate conflictului de interese/incompatibilităţii.
De asemenea, potenţialii cumpărători trebuie ca, la data declanşării procedurii de selecţie, să nu aibă calitatea procesuală activă şi/sau pasivă în niciun litigiu, indiferent de obiectul, de instanţa competentă şi de stadiul procesual al acestuia, în contradictoriu cu societatea şi/sau cu ME şi/sau cu OPSPI.
Vor fi admişi la procesul de selecţie numai potenţialii cumpărători care nu au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, de atragere de investiţii şi/sau cooperare, încheiate cu oricare companie de stat şi/sau instituţie publică implicată, ce au fost desfiinţate din culpa exclusivă a acestora. Sunt considerate desfiinţate din culpa exclusivă a investitorului acele contracte care au fost rezolvate printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabilă ori ca efect al împlinirii condiţiilor de rezoluţiune stipulate în acestea. Potenţialii cumpărători vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, semnată de reprezentantul legal al acestora şi, dacă este cazul ştampilată.
De asemenea, potenţialii cumpărători trebuie să demonstreze că nu au datorii bugetare restante (atât la bugetul general consolidat, cât şi la bugetele locale), către statul român sau, după caz, către statul al cărui rezident este potenţialul cumpărător, prin prezentarea de certificate de atestare fiscală (sau documente echivalente) eliberate de organele fiscale şi bugetare, centrale şi / sau locale, în termen de valabilitate.
Deschiderea plicurilor conţinând documentele prevăzute se va face în data de 19 iulie 2013, ora 11.00, la sediul societăţii, în prezenţa reprezentanţilor potenţialilor cumpărători. Verificarea şi analizarea documentelor se va face până la data de 25 iulie 2013, când se va întocmi lista potenţialilor cumpărători eligibili care pot participa, în continuare, la procesul de selecţie (‘Lista Scurta’), precum şi lista celor respinşi.
Potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă pot achiziţiona Caietul de Sarcini cu privire la procedura de selecţie şi pot solicita accesul la date şi informatii referitoare la Societate, relevante pentru obiectul contractului de vânzare. Caietul de Sarcini, în sumă de 5.000 de lei plus TVA, sau echivalentul în euro, poate fi procurat începând cu data de 26 iulie 2013, ora 9.00, de la sediul societăţii.
Potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă care doresc să analizeze date şi informaţii referitoare la societate, relevante pentru obiectul contractului de vânzare, în scopul întocmirii unui raport de analiză, pot consulta documentele disponibile, prin accesarea Camerei de Date, după plata Taxei de Acces Direct la Date şi Informaţii, în sumă de 5.000 lei plus TVA, sau echivalentul în euro.
Pentru participarea la negocierea pe baza de oferte preliminare şi neangajante, potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă vor depune la sediul societăţii, în plic sigilat, cel mai târziu până în data de 26 august 2013, ora 12.00, dovada achiziţionării Caietului de Sarcini; oferta preliminară şi neangajantă; amendamentele şi/sau comentariile potenţialilor cumpărători asupra proiectului de contract de vânzare a concentratului de cupru (şi a anexelor acestuia) inclus în Caietul de Sarcini.
Deschiderea plicului sigilat se face de către societate, fără participarea potenţialilor cumpărători, iar ulterior vor avea loc negocieri cu fiecare dintre potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă şi care au depus documentele prevăzute, începând cu data de 2 septembrie 2013 şi până la data de 6 septembrie 2013.
Cupru Min va redacta forma finală a proiectului contractului de vânzare a concentratului de cupru, astfel cum a rezultat în urma negocierilor, şi o va transmite tuturor potenţialilor cumpărători care au depus documentele prevăzute, până cel mai târziu la data de 16 septembrie 2013, inclusiv.
Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, potenţialii cumpărători vor depune până cel mai târziu la data de 19 septembrie 2013, ora 14.00, acest termen fiind termen de decădere, în plic sigilat: documentele de participare precizate în Caietul de Sarcini pentru această etapă; Oferta de cumpărare în plic sigilat; Dovada privind achitarea Taxei de Participare la licitaţie, în sumă de 3.000 lei, cu TVA, sau echivalent în euro.
În data de 20 septembrie 2013, ora 11.00, se va proceda la deschiderea plicurilor aparţinând numai potenţialilor cumpărători prezenţi. Plicurile depuse de potenţiali cumpărători care nu sunt prezenţi se returnează acestora nedeschise. Verificarea şi analizarea documentelor de participare se va face în aceeaşi zi, lista potenţialilor cumpărători acceptaţi, respectiv respinşi, urmând să se afişeze la sediul societăţii până la ora 14.00.

În data de 20 septembrie 2013, ora 15.00, va fi deschis plicul sigilat conţinând oferta de cumpărare a potenţialilor cumpărători acceptaţi şi, pe baza preţului minim de cumpărare oferit pentru cuprul din concentratul de cupru, valabil pe toată perioada de derulare a contractului de vânzare, se va stabili potenţialul cumpărător adjudecatar.
Garanţia de participare în sumă de 1,2 milioane euro (sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua constituirii garanţiei) se constituie în favoarea societăţii, la fel şi garanţia pentru securizarea plăţii avansului, în suma de 40 milioane euro (sau echivalent în lei). Sursa Agerpres

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com