Interviu cu Simion Crețu, director general ADR Centru: ”Tot ceea ce am făcut pentru regiune, am făcut de la Alba Iulia!”

1 iulie 2013 14:452 comments

Foto_Simion-Cretu_P1-Stimate domnule director general, vedem tot mai des în jurul nostru rezultate concrete ale derulării unor proiecte finanțate din fonduri europene. Orașe, străzi, spitale, școli, centre sociale, echipamente pentru intervenții în situații de urgență, centre de afaceri, situri industriale, cabinete medicale și alte activități ale firmelor mici, cetăți istorice, biserici, hoteluri și multe altele reprezintă destinația unor importante sume nerambursabile. Care sunt și ce înseamnă aceste investiții în Regiunea Centru?
-În ultimii ani, în jurul nostru se văd în special rezultatele proiectelor finanțate din bugetul Programului Operațional Regional. De fapt, activitatea noastră a presupus, încă de la înființare, activități în domeniul dezvoltării regionale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru. Fiind organismul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională la nivelul Regiunii Centru, noi desfăşurăm activităţi conferite de lege, coordonăm comitetele regionale, elaborăm și actualizăm Planul de Dezvoltare Regională (PDR) și documentele strategice din diferite sectoare de la nivel regional. În plus, gestionăm, în calitate de autoritate de implementare sau ca organism intermediar, fondurile alocate Regiunii de Uniunea Europeană, din bugetul naţional sau din alte surse de finanţare.

-Aproape 1,5 miliarde dolari, sume gestionate până la aderarea în UE!
Aceste activități se derulează încă dinainte de anul 2000, când ADR Centru s-a înființat la Alba Iulia…
-Da, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru funcționează din 1998 și a derulat mai multe programe cu finanțare europeană sau guvernamentală, la nivelul celor 6 județe ce constituie Regiunea Centru, începând cu implementarea Programelor Phare 1998-2006, componenta de Coeziune Economică și Socială. Tot prin ADR Centru au fost derulate la nivelul regiunii programe finanțate de la bugetul național, care susțineau redresarea comunităților. Puțină lume își mai aduce aminte acum că ADR Centru a derulat activități legate de administrarea zonelor defavorizate, pentru stimularea investiţiilor în zonele afectate de procesul de restructurare. Practic, valoarea totală a investiţiilor înregistrate de ADR Centru, în baza Legii 332/2001, în perioada 2001- 2007, se ridică la suma de peste 1.2 miliarde dolari. În plus, am derulat și proiectul de Dezvoltare Rurală a Munţilor Apuseni, rezultat ca urmare a unui Acord de împrumut între România şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), având ca obiectiv principal crearea, îmbunătăţirea şi stabilizarea unui mediu economic real al comunităţilor rurale din regiunea Munților Apuseni. Unitatea de Implementare a Proiectului s-a aflat în cadrul Agenţiei de la Alba Iulia. În cadrul acestui program, au fost verificate și validate 573 de credite, în valoare totală de peste 7.4 milioane dolari.
Ne puteți spune, pe scurt, ce fonduri a atras ADR Centru în Regiunea noastră din resursele financiare de pre-aderare?
– În perioada 2000-2011 prin ADR Centru au fost derulate din fonduri de preaderare (PHARE) și de la bugetul de stat, un număr de 9 Programe Phare CES, care cuprind 26 subprograme şi alte 4 programe guvernamentale. Acestea au însumat 539 proiecte, a căror valoare totală a fost de aproape 130 milioane euro, din care peste 88 milioane euro au fost fonduri publice nerambursabile. Aceste proiecte au vizat dezvoltarea infrastructurii de transport, a celei sociale sau de sănătate, a sistemului de mediu sau a celui educațional, precum și a mediului de afaceri, inclusiv investițiile în turism, sau pentru dezvoltarea resurselor umane.
De fapt, în întreaga sa activitate ADR Centru se bazează pe o structură foarte bine pusă la punct și pe o logistică importantă. Puteți să o detaliați?
-Desigur. Vă voi da câteva detalii legate în principal de resursa noastră umană, pentru că rezultatele se realizează cu oameni, în echipă, dar și despre spațiile pe care le avem la dispoziție pentru a putea lucra eficient. ADR Centru are o structură independentă formată din 6 departamente, în cadrul cărora lucrează peste 100 salariaţi, din care mai mult de 80 la sediul central din Alba Iulia. Din numărul angajaţilor din Alba Iulia, peste 70% au vechime de peste 5 ani în Agenţie, iar 17% au o vechime de peste 10 ani. Personalul ADR Centru a învăţat de-a lungul timpului foarte mult din experienţa partenerilor noștri germani, în ce priveşte procesul de dezvoltare regională şi gestionarea de fonduri, prin parteneriatul cu Landul Brandenburg, care şi-a deschis o reprezentanţă a Landului în Regiunea Centru, reprezentanţă care are funcționează în sediul nostru din Alba Iulia.

-Am depășit cu aproape 10% gradul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri structurale
Iar acum se implementează proiecte din fonduri structurale…
-Acum ADR Centru gestionează, pe baza experienței de care v-am spus, 479,37 milioane euro, sume contractate în Regiunea Centru prin 386 de proiecte. Aceste fonduri sunt alocate din bugetul Programul Operațional Regional, care reprezintă unul din Instrumentele Structurale de care beneficiază țara noastră. Am ajuns să depășim bugetul alocat din surse nerambursabile prin Programul Regio, de circa 440 milioane euro. Până la data de 31 mai 2013 au fost depuse pe POR la nivelul Regiunii Centru un număr de 1123 proiecte, cu o valoare totală de peste 1,8 miliarde euro, din care au fost contractate cele 386 proiecte, prin care am angajat 108,86% din suma alocată la nivel regional pe acest program. Alte 204 proiecte sunt în diferite faze ale procesului de selecţie sau în lista de rezervă. Suma absorbită la nivel regional din Programul Regio, la începutul lunii iunie 2013, era de 179,89 milioane euro, adică 41,66% din suma alocată, Regiunea Centru fiind una dintre primele 3 regiuni de la nivel naţional în ce priveşte gradul de absorbţie al fondurilor pentru dezvoltare regională. Practic avem și 172 de proiecte finalizate, răspândite în întreaga regiune și în acest an numărul lor va crește semnificativ.
-Iar din acest an vorbim de un nou program, respectiv cel destinat competitivității economice!
-Da, este vorba despre Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice. În luna martie a fost semnat Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor, privind implementarea POS CCE 2007-2013, încheiat de Agenție cu Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management. Atribuțiile delegate prin Acordul cadru către ADR Centru, ca Organism Intermediar se referă la gestionarea unor operațiuni din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE. În perioada martie-iunie 2013 au fost realizate activități privind evaluarea cererilor de finanțare repartizate și altele. Din acest punct de vedere, pot să vă spun că, pe acest program, solicitanții din Regiunea Centru au depus un număr de aproape 400 cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte destinate investițiilor pentru IMM și al sprijinului pentru consultanță acordat IMM-urilor, pentru care în perioada următoare va fi demarată evaluarea conformității administrative și eligibilității.
-Mulțumim pentru aceste informații. Ele au rolul de a ne introduce în subiectul pe care îl abordăm în continuare, respectiv cel al regionalizării. Ce ne puteți spune în acest sens?
-Prin Programul de Guvernare 2013-2016, s-a prevăzut, în capitolul ”Dezvoltare și Administrație”, demararea procesului de regionalizare și continuarea procesului de descentralizare administrativă și financiară. Aceste procese sunt necesare pentru a întări legitimitatea autorităților publice locale, pentru ca acestea să-și îndeplinească obiectivele și pentru modernizarea societății românești. Cred că întreaga societate românească este convinsă că descentralizarea și constituirea regiunilor vor conduce la diminuarea dezechilibrelor care există acum între regiuni și între zonele din interiorul fiecărei regiuni. Încă nu este stabilit numărul de regiuni și componența acestora, respectiv câte și care județe vor intra într-o anumită regiune, dar este foarte clar că punctul de pornire al discuției este de la actualele regiuni de dezvoltare de nivel european NUTS II, care au acum doar rol statistic. Stadiul în care suntem acum este de colectare a informațiilor, în vederea pregătirii procedurii de modificare a Constituției și a pachetului legislativ care să asigure eficiența acestei reorganizări administrative prin regionalizare.

-Suntem pentru aducerea competențelor și resurselor cât mai aproape de nevoile cetățeanului
Aceste informații rezultă din…
-Rezultă din Memorandumul adoptat în ședința de Guvern din 19 februarie, care pune pe primul plan principiul subsidiarității, ce presupune aducerea competențelor cât mai aproape de cetățean, respectiv transferul de atribuții de la ministere către regiuni și administrația locală, dar și despre principiul asigurării resurselor integrale exercitării competențelor transferate, adică finanțarea întregului proces, dar și a noilor responsabilități transferate. Se pornește de la ideea că regiunile vor ști să se implice în modernizarea infrastructurii, fie că vorbim de drumuri regionale, aeroporturi de interes regional, sănătate asistență socială, mediu și toate celelalte probleme. Nu în ultimul rând, se va putea valorifica și optimiza producția agricolă și se va promova mai eficient turismul, mult mai bine decât de la nivelul unor ministere. Este important și faptul că procesul de descentralizare nu va duce la desființarea județelor, dar va transfera majoritatea serviciilor publice din județe către instituții de interes local aflate în coordonarea autorităților locale.
Și cum se va face acest lucru?
-Prin trei procese legislative și administrative, totodată. Prima dată, se va revizui Constituția și vedeți semnalele din mediul politic că acest lucru este în stadiu foarte avansat. În paralel se pregătește cadrul normativ necesar organizării și funcționării regiunilor. În fine, se va pregăti pachetul de legi pentru descentralizarea competențelor către regiuni, județe, municipii, orașe și comune. Practic, Memorandumul a și stabilit câteva măsuri organizatorice pentru definirea viitoarelor regiuni administrativ-teritoriale. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) are un rol important din acest punct de vedere și aici funcționează Secretariatul tehnic în cadrul căruia sunt utilizate informații colectate de noi, Agențiile pentru Dezvoltare Regională.
Și cum colectați aceste informații?
-Cum v-am spus deja, noi elaborăm şi actualizăm Planul de Dezvoltare Regională (PDR) şi documentele strategice din diferite sectoare la nivel regional. Acest lucru înseamnă colectarea de date, analiza şi interpretarea lor, scrierea documentelor de planificare, identificarea partenerilor regionali şi organizarea de întâlniri cu aceştia în vederea stabilirii priorităţilor de dezvoltare şi a portofoliului de proiecte. Chiar în această perioadă se lucrează la elaborarea PDR pentru perioada 2014-2020 şi a portofoliului regional de proiecte aferent acestuia. Deja Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru, în actuala componență a județelor, are o formă de lucru, care este supusă dezbaterii publice și poate fi consultată pe pagina noastră de internet.
Dar ce soartă va avea procesul regionalizării, ținând cont că, până în 2014, un referendum nu va putea fi validat decât cu cvorumul de 50% plus unul?
-Curtea Constituţională a decis să respingă obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. CCR consideră că reducerea la 30% a pragului de prezență pentru validarea referendumului este constituţională, în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii. Practic, asta înseamnă că un Referendum pentru modificarea Constituției, pentru reorganizare administrativ-teritorială, ar putea fi organizat în curând, doar dacă populația este mai bine informată și conștientizată de importanța procesului de regionalizare. Probabil că în acest moment se vehiculează informații contradictorii și cetățenii nu știu ce să înțeleagă. Aici intervine rolul nostru: de a-i informa și de a sublinia avantajele acestui proces. Decizia organizării Referendumului nu aparține însă ADR-urilor.

-Pentru viitor, rolul nostru ar putea fi tot cel de gestionare a fondurilor europene, de la Alba Iulia
Pe de o parte, Agenția colectează informații pe care le structurează și le transmite ministerelor, care pregătesc strategia regionalizării. Pe de altă parte, tot ADR Centru se preocupă de implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, asigurând absorbția unor importante resurse. Rolul Agenției va fi atunci foarte important și în viitoarea regiune!
-În nici un caz nu trebuie să tratăm problema simplist. ADR Centru acționează conform atribuțiilor și competențelor conferite de Legea 315/2004. Pe lângă activitățile pe care vi le-am prezentat deja, noi derulăm și activităţi de cooperare externă, dezvoltarea de proiecte regionale contractate în cadrul unor programe cu finanţare de la Comisia Europeană şi pregătirea unor parteneriate și proiecte concrete de cooperare intra şi interregională. În acest sens ADR Centru implementează la nivel regional, în calitate de beneficiar lider sau partener, o serie de proiecte cu finanţare europeană prin intermediul programelor de cooperare teritorială sau a programelor operaţionale. Aceste proiecte sunt din domeniul energiilor regenerabile şi bioenergiei, serviciilor de sprijin pentru IMM-uri și altele. Concret, până acum ADR Centru a implementat sau are în implementare un număr de 20 proiecte, prin care s-au tras în regiunea noastră sume de peste 2 milioane de euro. Ce rol ne va fi pregătit în viitor vom vedea. Depinde foarte mult de finalizarea proceselor prevăzute de Memorandumul guvernamental de care am vorbit.
Fiindcă sediul ADR Centru este în județul Alba, care este situația pentru județul nostru în privința cererilor de finanțare depuse în ultimii ani?
-Noi nu facem o departajare pe județe, ci tratăm Regiunea în ansamblul său. Totuși, cei interesați pot vizualiza pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, atât listele complete actualizate ale proiectelor contractate, cât și o Hartă privind localizarea acestora. Practic, în județul Alba s-au depus 178 cereri de finanțare, din care 120 provenind de la microîntreprinderi. Din acest număr total, au fost contractate 58 de proiecte, cu o valoare totală de peste 106 milioane euro și care solicită fonduri nerambursabile de circa 79 milioane euro. De fapt, obiectivele mari de investiții în infrastructura din Alba Iulia și din întregul județ, cum sunt drumurile Blaj-Târnăveni și stațiile de epurare din Munții Apuseni (finanțate prin programul Phare), drumul Aiud-Buru, străzile din Blaj și Zlatna, Ambulatoriul Spitalului din Abrud, Liceul ”Bethlen Gabor” din Aiud, centrele sociale din Aiud, Abrud, Blaj, Cugir și Zlatna, dar și 39 de firme mici, Cetatea Vauban și 2 hoteluri au beneficiat de finanțare nerambursabilă prin ADR Centru. În curând încă două proiecte vor fi contractate la Cugir și Câmpeni, ridicând valoarea totală a investițiilor gestionate de noi în județ la peste 113 milioane euro.
-Dar, pe lângă ADR Centru, în Alba Iulia există și alte instituții importante la nivel regional!
-Într-adevăr, în Alba Iulia funcţionează opt unităţi regionale de implementare a fondurilor structurale, în care lucrează salariaţi care au obţinut abilităţi şi deprinderi legate de implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană. De fapt, această resursă umană existentă în Alba Iulia este destul de greu de format și înlocuit în altă locaţie din Regiunea Centru.
Întrebarea noastră se referă, în contextul regionalizării, la viitorul ADR Centru și al altor instituții în Alba Iulia și al posibilității ca orașul nostru să devină Capitală de regiune!
– Aici vorbim de două aspecte diferite. În primul rând, toate proiectele contractate prin ADR Centru vor sprijini autoritățile publice locale să asigure dezvoltarea economico-socială în raza lor de competență. Noi am atras și gestionat fonduri pentru dezvoltarea municipiilor din regiune, pentru drumuri, pentru sectorul social și cel educațional, pentru firme private și pentru dezvoltarea turismului. Rolul nostru a fost și este cel de Organism Intermediar, sau de beneficiar în anumite proiecte, rol care nu este modificat de lege. Este necesară actualizarea legislației în privința regionalizării, pentru a vorbi de schimbarea rolului nostru, dar tot ceea ce am făcut până acum pentru regiune, am făcut de la Alba Iulia!
Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să fim pragmatici. Actualele discuții despre regionalizare sunt necesare, dau o șansă orașelor, județelor, să arate care sunt punctele lor forte. Totuși, semnalele din anumite medii sunt că nu va exista o singură capitală, iar responsabilitățile specifice vor fi prevăzute în fiecare reședință a județelor. Asta ar putea însemna că rolul de Organism Intermediar privind atragerea fondurilor nerambursabile pentru regiune să ”rămână”, cum se spune, la Alba Iulia. Este clar că noi, cei de aici, am dori ca orașul nostru să devină reședință administrativă. Se fac runde de discuții și se face lobby pentru asta. La fel fac și cei din Brașov, la fel face municipiul Sibiu și la fel fac târgu-mureșenii. Până la urmă este o competiție bună.
Alba Iulia are argumente istorice, are argumentul disponibilității de spații în zone centrale, are argumentul resurselor umane. Cred că acesta din urmă poate fi decisiv. Personal cred că trebuie, în primul rând, să ne schimbăm mentalitatea, să depăşim percepția apartenenței la un anumit județ ca pe o „divizare” şi să promovăm extinderea cooperării şi a contactelor intra și inter-regionale. Practic, trebuie să muncim ca să ne dezvoltăm, nu ca să stagnăm!

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com