Primăria Alba Iulia: Agenţia Moody’s va realiza rating-ul municipiului Alba Iulia

11 aprilie 2013 09:451 comment

alba iulia site

Aderarea României la Uniunea Europeană, precum şi dezvoltarea economică din ultimii ani, măreşte complexitatea actului administrativ. Identificarea unor noi tipuri de resurse, planificarea utilizării eficiente a acestora, comunicarea permanentă cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri în activitatea de elaborare a strategiilor de dezvoltare şi de implementare a acestora, este necesar a se desfăşura cu instrumente moderne şi cu consultanţă de specialitate.
Îmbunătăţirea accesului la fondurile europene va depinde în mod substanţial de capacitatea autorităţilor locale de a atrage resurse de pe pieţele financiare şi de atrage noi investitori privaţi.
Rating-ul este util şi în situaţia în care, municipiul Alba Iulia va lua decizii în sensul demarării unor proceduri pentru atragerea de investitori străini în scopul creării unor parteneriate de tip public-privat pentru o mai eficientă furnizare a serviciilor publice.
În acest sens, primăria municipiului Alba Iulia a transmis, în data de 5 februarie a.c, solicitări pentru prezentarea unor oferte privind serviciile de credit rating către cele mai importante agenţii internaţionale de rating: Standard and Poor’s, Fitch Ratings şi Moody’s.
Au răspuns totate cele trei agenţii de rating: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service Ltd. (filiala din Cehia) şi Standard and Poor’s.
Fata de cele trei oferte prezentate şi ţinând cont de prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, a fost aleasă oferta de credit rating a agenţiei Moody’s, fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic:14.900 euro
După finalizarea procedurii și semnarea contractului de rating, vor fi analizate:
Buget
structura veniturilor, calculul unor indicatori care să reflecte, nivelul de flexibilitate a administraţiei publice locale de a stabili şi încasa venituri la bugetul local, gradul de colectare a veniturilor bugetului local, evidenţierea clară a veniturilor operaţionale versus venituri din capital;
structura cheltuielilor, calculul unor indicatori care să reflecte nivelul de rigiditate al cheltuielilor, măsura în care autorităţile administraţiei publice locale pot decide în legătură cu modul de cheltuire a fondurilor disponibile, evidenţierea clară a cheltuielilor operaţionale versus cheltuielile de capital, determinarea unor indicatori privind nivelul subvenţiilor şi transferurilor în totalul cheltuielilor bugetului operaţional, a cheltuielilor cu salariile în totalul bugetului operaţional, a cheltuielilor cu serviciul datoriei publice în totalul bugetului operaţional;
prezentarea programelor de investiţii multianuale şi a strategiilor sectoriale şi generale de dezvoltare economico-socială;
prezentarea situaţiei arieratelor la nivel local cu determinarea unor indicatori conform legii finanţelor publice locale – capitolul privind criza financiară şi insolvenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Datoria publică locală

analiză privind datoria publică locală contractată şi nerambursată, cu evidenţierea principalilor termeni şi condiţii de contactare (maturităţi, costuri, schema de amortizare);
calculul serviciului datoriei publice locale (pe o perioadă anterioară de 5 ani şi prognoze pentru următorii 3 ani);
situaţia plăţilor reeşalonate sau a rambursărilor/răscumpărărilor în avans (dacă există);
nevoi de refinanţare pentru anul curent şi pentru anul imediat următor;
indicatori privind datoria publică locală de tipul: cheltuielile cu plăţile de dobânzi şi comisioane în total buget operaţional, cheltuieli cu rambursările în total buget de capital şi alţi indicatori care reflectă calitatea managementului financiar (ex: cheltuieli cu serviciul datoriei publice ca procent din total excendent al bugetului operaţional, excedent operaţional ca procent din total buget operaţional, etc.);
elemente cuprinse în cadrul legal care vizează gradul de îndatorare şi alte prevederi legislative privind plafonarea datoriei publice locale.

Lichidităţi

Pe baza datelor furnizate de autoritatea publică locală, analiza se va concentra pe aprecierea calităţii management-ului disponibilităţilor:

management şi planificarea utilizării lichidităţilor;
situaţia lunară a disponibilităţilor de casă (trezorerie) într-o perioadă de 5 ani; şoldurile lunare ale contului curent, incluzând detalii privind portofoliul financiar;
nivelul depozitelor bancare (dacă există);
necesarul de datorie publică locală pe termen scurt, în decursul ultimilor 5 ani;
nivelul mediu al rezervelor, linii de credit deschise la trezorerie pentru acoperirea deficitelor temporare de caş[ (trageri în ultimii 5 ani şi nivelul planificat pentru următorii 3 ani).

Elemente extra-bilanţiere şi alte angajamente (obligaţii financiare)

Autoritatea publică locală deţine acţiuni sau părţi sociale la o societate comercială de interes public local, ceea ce generează unele obligaţii financiare de tipul acordării de subvenţii și/sau transferuri, participării la investiţiile respectivei societăţi pentru asigurarea întreţinerii şi dezvoltării serviciului public furnizat de respectiva companie, acordării de garanţii pentru împrumuturile contractate de respectiva societate. Astfel de obligaţii financiare pot greva bugetul local pe baze anuale sau numai în anumite perioade de timp.

Astfel, analiza se va concentra pe următoarele aspecte:

transferuri de la bugetul local pentru companie în ultimii 5 ani;
informaţii privind subvenţiile acordate de bugetul local companiilor municipale în perioada ultimilor 5 ani;
informaţii privind obligaţiile asumate prin buget privind alocarea de resurse pentru compania de interes local (ex: prin subvenţii, garanţii);
garanţii acordate de consiliul local unor terţi (persoane juridice) – în decursul ultimilor 5 ani;
politica de investiţii; politica privind cumpărarea de acţiuni şi/sau investiţii în companii de interes local;
proiecte de tip PPP (planuri privind viitoarele investiţii, detalii privind modul în care consiliul local este implicat în aceste PPP-uri);
angajamente în cadrul contractelor de leasing – valoarea acestor contracte, angajamante privind plăţile anuale până la terminarea acestor contracte.

Politica

Rating-ul evaluează capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată. Din acest motiv, pentru evaluarea celui de-al doilea factor care determină credit rating-ul, câteva aspecte privind conducerea politică a autorităţii publice locale fac, de asemenea, obiectul evaluărilor:
grad de stabilitate politică (distribuţia portofoliilor în cadrul consiliului local şi lista persoanelor care conduc primăria);
data următoarelor alegeri;
priorităţi ale management-ului actual – impactul schimbării guvernului asupra obiectivelor şi strategiilor financiare şi de dezvoltare;
relaţii interguvernamentale – cu guvernul central şi alte oraşe/judeţe/regiuni şi companii de interes local.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com