AMENZI MAI MARI?

18 februarie 2021 20:260 comments

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea  Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții

 

 

            Primarul municipiului Alba Iulia,      

            Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr.
  • Prevederile Legii nr.273/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

             Văzând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14  coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. e) și art. 196 alin. 1  lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Propun Consiliului Local să adopte prezenta:

 

HOTĂRÂRE

 

            Art. 1. Aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, prevăzut în Anexa, parte integrantă a  hotărârii; 

            Art. 2.  Aprobă cuantumul sancțiunilor aplicabile instituțiilor publice, operatorilor economici și personelor fizice și juridice, conform Anexei, parte integrantă a  hotărârii;

             Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Poliţia Locală din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, cu atribuţii în constatarea şi aplicarea sancţiunilor pe raza municipiului Alba Iulia precum și alte persoane din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, delegate în acest sens;

            Art. 4. Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător;

           Art.  5.  La data intrării în vigoare a prezentei, orice dispoziții contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia își încetează aplicabilitatea;

            Art. 6.  Hotărîrea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art.7.  Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia
  • Instituției Prefectului – Județul Alba
  • Direcției Juridice, Administrație Publică Locală;
  • Direcției Poliția Locală;
  • Direcţiei Venituri;
  • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice.

                                                     

 

                                                                                                                                 Alba Iulia,       

 

                  

                     Inițiator,                                                                         Avizat,

                      Primar                                                                  Secretar general

             Pleșa Gabriel Codru                                                       Jeler Marcel         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com