Calendarul şi documentele necesare admiterii la Universitate

11 iulie 2012 15:590 comments

Luni, 16 iulie 2012, începe prima sesiune de admitere la Universitatea „1 Decembrie 1918”, pentru înscrierea în anul I de studii (licenţă).
Calendarul admiterii
16 iulie-26 iulie: înscrierea candidaţilor;
27 iulie: susţinerea interviului şi a probelor de aptitudini;
28 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
30 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;
30 iulie-3 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă;
6 august-10 august şi 13-17 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă.
Documente necesare pentru concursul de admitere
1. Achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere).
2. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor scrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii.
3. La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic;
– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii tip buletin de identitate;
– dosar tip plic.
4. Absolvenţii de liceu din promoţia 2011/2012 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
5. În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
6. Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.
IMPORTANT:
1. Candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi în regim fără taxă numai pe baza originalelor diplomelor de studii;
2. Pot fi înmatriculaţi pe baza copiilor legalizate a actelor de studii candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care sunt concomitent studenţi şi la alte instituţii de învăţământ superior. În acest caz, candidaţii au obligaţia de a depune la dosar o adeverinţă eliberată de instituţia la care se află originalul diplomelor respective, din care să rezulte calitatea de student şi confirmarea că originalul diplomei se află la instituţia respectivă.

Iulian Brok

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com