Judecatoria Alba anunta

24 martie 2020 19:042 comments

COMUNICAT DE PRESĂ
pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:
Având în vedere prevederile art.13 alin. 1 coroborat cu art. 9 alin. 1 lit. a) şi art. 88 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
Văzând Hotărârea nr. 24/18.03.2020 a Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia,
Având în vedere Decretul nr. 195/2020 al Preşeditelui României, prin care s-a decretat starea de urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile, cât şi dispoziţiile Hotărârii nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Decizia preşedintelui Judecătoriei Alba Iulia nr. 18/19.03.2020, s-au dispus următoarele:
      Pe durata stării de urgență decretată de Preşedintele României:
La nivelul Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 19.03.2020, se vor judeca următoarele cauze:
A) În materie penală:
cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;
cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel national;
cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;
cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranţă cu caracter medical;
cauze privind infracţiuni contra securităţii naţionale;
cauze privind acte de spălare a banilor;
cererile de prelungire a dreptului de circulaţie;
abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;
declaraţii de abţinere şi cereri de recuzare în cauzele menţionate la pct. 1-9;
cauzele având ca obiect cereri de amânare a executării pedepsei;
cererile de strămutare formulate în dosare faţă de care este instituită vreo măsură preventive, precum şi în dosarele care se judecă pe perioadă stării de urgenţă, vor fi înaintate spre competentă soluţionare instanţei competente;
B) Cauzele de competenta judecătorului de drepturi si libertăţi:
cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile preventive;
cauzele în care au fost instituite măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de protecţie;
cauzele având ca obiect aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de siguranţă cu caracter medical;
cauzele cu persoane vătămate minore;
obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 lnd.1 NCPP)
supravegherea tehnică (art.139 NCPP)
abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP)
prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)
reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
predarea trimiterilor poştale (art. 147 NCPP)
percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP)
obţinere date financiare (art. 153 NCPP)
conservare transmitere date (art. 154 NCPP)
percheziţie (art. 158 NCPP)
expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP)
examinare fizică (art. 190 NCPP)
audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)
contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP)
restituire bunuri (art.255 NCPP)
încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP)
audiere anticipată (art.308 NCPP)
activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP)
valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP)
percheziţia informatică (art.168 NCPP)
validare examinare fizica (af1,l90 alin,5 NCPP)
cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;
C) În materie civilă:
Ordin de protecţie;
Ordonanţă preşedinţială;
Suspendare provizorie a executării silite;
Suspendarea executării silite;
Măsuri asigurătorii;
Asigurare dovezi;
Incidente procedurale şi incompatibilităţi ivite în cauzele considerate de urgenţă deosebită (ex. cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare taxă timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, abţineri, recuzări, alte asemenea);
Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, inclusiv cele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă.
 – fiecare judecător din cadrul Judecătoriei Alba Iulia va analiza cauzele repartizate completurilor a căror titular este şi va identifica dosarele care se judecă pe durata decretării stării de urgenţă, sens în care va lua măsuri pentru soluţionarea acestora;
– pentru judecarea proceselor care se judecă în acest interval de timp, judecătorii ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi;
– în procesele care se judecă în acest interval, când este posibil, judecătorii dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia;
pentru judecarea cauzelor pe durata stării de urgenţă se fixează, distinct, pentru fiecare dosar în parte, ora la care va fi apelată cauza şi la care părţile trebuie să se prezinte, accesul în incinta Judecătoriei Alba Iulia a părţilor, participanţilor, etc, la cauzele care se vor judeca în acest interval fiind limitat strict la părţile/participanţii din dosar, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei, care vor permite accesul acestora în sediul instanţei doar cu 15 minute înainte de data fixată pentru judecarea cauzei;
aprozii Judecătoriei Alba Iulia vor aerisi şi igieniza sălile de şedinţă după soluţionarea fiecărei cauze;
– în fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul Judecătoriei Alba Iulia, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei;
– lista dosarelor care se judecă în aceeaşi zi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe Portalul instanţei şi va fi comunicată către Baroul Alba şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, la finalul programului zilei anterioare celei în care se judecă dosarele, fiind actualizată în permanenţă;
pentru punerea în aplicare a art. 7 din Hotărârea Adunării Generale nr. 5/2020, jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul judecătoriei, cu privire la numărul cauzei în care este implicată. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză care se dezbate în acea zi şi care va completa declaraţia întocmită în acest sens, Anexa nr. 2 la prezenta;
– amânarea judecării cauzelor care se judecă în acest interval poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise;
–  judecarea proceselor civile, altele decât cele care se judecă în acest interval de timp, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta. În acest sens, în măsura în care nu s-a preschimbat termenul de judecată, în aplicaţia Ecris grefierii de şedinţă, de îndată, vor face menţiunea pentru termenul acordat în perioada pentru  care s-a decretat situaţia de urgenţă “Suspendat de plin drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”, fără a se întocmi încheiere de suspendare;
– după încetarea stării de urgență, judecarea proceselor care se judecă în acest interval se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii de şedinţă vor prelua dosarele din arhiva instanţei şi fiecare judecător va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților;
            – procesele penale aflate în curs pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția cauzelor care se judecă în acest interval, susmenţionate. Fiecare complet  căruia i s-au repartizat cauze va analiza dosarele care fac parte dintre cele urgente şi care se judecă pe perioada stării de urgenţă, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 24/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, urmând a face demersurile necesare în vederea judecării acestor cauze. În caz contrar, dacă nu s-a procedat la preschimbarea termenului de judecată acordat în interiorul intervalului de stare de urgenţă, va dispune, prin încheiere de suspendare, suspendarea de drept a cauzei, urmând ca în aplicaţia Ecris să se facă, de îndată, menţiunea: “Suspendat de drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”.
– în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii vor preda judecătorului de camera preliminară sau titularului completului penal dosarele care vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
– acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar  personalul instanţei va solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;
– ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate;
            – pe durata stării de urgență, copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică, sens în care petenţii vor indica adresa de email ori de fax pentru comunicare.
– pe perioada stării de urgenţă, comunicarea actelor procedurale (citaţii, comunicări, inclusive comunicarea hotărârilor, etc) se va face în dosarele care se judecă în acest interval de timp, în format electronic (email jud-alba@just.ro, fax 0258 818688, etc). În mod excepţional, când acest lucru nu este posibil, se va proceda la comunicarea în format de hârtie;
– înregistrarea corespondenţei la nivelul Judecătoriei Alba Iulia se va face doar pe cale electronică, cu excepţia cererilor/dosarelor înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia/alte unităţi de Parchet, şi care se judecă în acest interval de timp.
           –  accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” site-ul www.tribunalulalba.ro;
JUDECĂTORIA ALBA IULIA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Purtător de cuvânt
 judecător Căbulea Andrei Vasile

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com