VINO IN ECHIPA JANDARMERIEI ALBA!

20 noiembrie 2017 21:331 comment

   Dacă ai între 18 și 27 de ani, ești absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și dorești să lucrezi într-un mediu dinamic, organizat și competitiv, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba te invită să participi miercuri 22 noiembrie  a. c. la Târgul de Cariere Alba Iulia de la Alba Mall.

         Pentru sesiunea specială de admitere din anul 2018, instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei Române scot la concurs 700 de locuri după cum urmează:

 

 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni –  350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

 

                      DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018, se depun, până la data limită de 05.12.2017, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, telefon 0258/812318, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, în prezența personalului specializat din cadrul Serviciul Resurse Umane al unităţii, care le vor pune la dispoziție.  

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

 

CONDIŢIILE LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR

(1) Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile MAI. 

 (2) Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

(3) Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ  postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului MAI  nr. 35/2014 şi Ordinului MAI nr. 108/2014

 (1) Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 şi Ordinului MAI nr. 108/2014 solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.

(2) Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

(3) Urmare analizei realizate la nivelul DGMRU asupra propunerii de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale MAI, sesiunea ianuarie 2018, în vederea informării solicitantului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute.

(4) În situaţia în care solicitarea a fost aprobată până la data susţinerii probelor eliminatorii, constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie, similar celorlalţi candidaţi.

(5) Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează.

(6) În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit graficului/calendarului de admitere al instituţiei de învăţământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, DGMRU informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea următoare de admitere, în situaţia îndeplinirii, în continuare, a condiţiilor şi criteriilor de recrutare.

(7) În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE

 (1) Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (conform anexei nr. 1 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI) şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 5. o fotografie 9×12 cm.;
 6. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 7. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).

      j). două fotografii color 3×4, necesare pentru eliberarea legitimaţiei de concurs a candidatului.

     (2) Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL DE ADMITERE

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe eliminatorii, potrivit prevederilor legale în vigoare:

 1. a) examinarea medicală;
 2. b) evaluarea psihologică;

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare.

 

SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

 (1) Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

(2) În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

(1) Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;
 3. c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere;

(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (2) nu se mai realizează.

 

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE CONCURSUL DE ADMITERE

Şcolile postliceale organizează concursurile de admitere în perioada  13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Ordinea de desfăşurare a probelor la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Jandarmeriei Române – sesiunea ianuarie 2018, este următoarea:

 • examinarea medicală
 • verificarea aptitudinilor fizice
 • proba de verificare a cunoştinţelor

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere în luna ianuarie 2018

 Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

Verificarea aptitudinilor fizice se desfăşoară potrivit probelor pentru sesiunea de admitere.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice –  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la sediul școlii, numai cu acei candidaţi care au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, în data de 20.01.2018.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com